สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ภาพกิจกรรมภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับเด็กๆ


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566


กิจกรรม Big Cleaning Day วันสิ่งแวดล้อมไทย


กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565


โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 กิจกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 11-18 กย 65


เทศบาลตำบลสันกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน


การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง)


กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2565


กิจกรรม big cleaning day ร่วมกันทำความดี ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข


กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนความรักความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565 ณ แฮงตึงฟาร์ม


โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 (แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา)


โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2565


กิจกรรม Big cleaning day กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พร้อมกันทั้งอำเภอ


โครงการอบรมอาชีพกิจกรรมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2565


โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลันกลาง ประจำปี 2565


ตรวจ ATK ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเด็้กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


โครงการ "รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ส่งตัวผู้สูงอายุเข้ารับบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (จังหวัดเชียงใหม่)


ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมกิจกรรม Big cleaning day


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565


กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันกลาง


กิจกรรม Kick-off รณรงค์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3)


กิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ร่วมกันทำความสะอาดภายในตำบลสันกลาง


ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 แบบ New Normal ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570


ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ครั้งที่ 3


กิจกรรมการพัฒนาลำน้ำแม่น้ำคาว ประจำปี 2564


โครงการลดเหล้าเข้าพรรษา วิ่ง 90 วัน 90 โล ประจำปี 2564


กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564


โครงการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน


ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


โครงการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ตรวจประเมิน SAR.ประจำปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้าย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


กิจกรรมมะม่วงปันสุข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564


กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564


โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประชาธิปไตย


รณรงค์งดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด


ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ในเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2564


โครงการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนชุมชนฯ


ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์


ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จาก ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง


เทศบาลตำบลสันกลาง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น


กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนความรักความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564


โครงการอบรมอสรพิษวิทยา เครือข่าย ทั้ง 6 ภาคในประเทศไทย


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และการค้นหาใต้น้ำ ทีมประดาน้ำภาค ๕ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563


กิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันทำความสะอาดถนนวงแหวนรอบที่ 2 และบริเวณวันสีมาราม จนถึงทางเข้าโหล่งฮิมคาว


ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนสัตว์้เชียงใหม่


ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการเทศบาลตำบลสันกลาง


โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563


โครงการจัดดอกไม้พลาสติก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563


โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาลำน้ำแม่น้ำคาว 2563


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


โครงการอบรมกีฬาวู๊ดบอลขั้นพื้นฐาน


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสันกลาง ประจำปี 2563


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563


กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 (งบประมาณปี 2563)


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


กิจกรรมการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบต่างๆในพื้นที่ตำบลสันกลาง ประจำปี 2563


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2562


นำคณะกลุ่มไม้กวาดอ่อนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 เข้าให้สัมภาษณ์ โทรทัศน์ ช่อง NBT 11


ร่วมบันทึกภาพถวายพระพรพระบรมชนนีพระพันปีหลวง ครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


กิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย


งานดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และงานดำหัวพระ แต่ละวัดในตำบลสันกลาง


โครงการอบรมอาชีพปลูกเห็ดฟางในตะกร้า


โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 2562


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


งาน 7 วันอันตราย 'โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน'


การประชุมข้าราชการ และพนักงาน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตาบลสันกลาง


โครงการกิจกรรมสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ของดีสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลางเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมอบรมทำอาหารว่าง (เบเกอรี่) วันที่ 13 ก.ย. 2


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561


ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลสันกลาง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 2 ก.พ. 2561


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561


โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 12 ก.ย. 2560


โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 31 ส.ค. 2560


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 22 มิ.ย. 2560


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 23 ส.ค. 2560


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมทำร้านกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็น วันที่ 22 ส.ค. 2560


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 24 ก.พ. 2560


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560


ขอเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - ศุกร์


พิธเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสันกลาง ประจำปี 2560 วันที่ 19 ก.พ. 2560


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2560


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560


โครงการจุดเทียนถวายความลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


โครงการสืบชะตาลำน้ำแม่คาว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพื่อเด็กไทยจากมหาวิทยาลัยพายัพ


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลาง เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมการอบรมประดิษฐ์ไม้กวาด วันที่ 1 ก.ย. 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


โครงการศิลปะการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 22 และ 26 กรกฎาคม 2559


โครงการคุณธรรมนำชีวิต ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559


โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ


ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง


โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองและเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.


คลื่นลูกใหม่สันกลาง FC


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th