เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง


โครงการอบรมอาชีพปลูกเห็ดฟางในตะกร้า


โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 2562


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลสันกลาง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 2 ก.พ. 2561


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561


โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 12 ก.ย. 2560


โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 31 ส.ค. 2560


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 23 ส.ค. 2560


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมทำร้านกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็น วันที่ 22 ส.ค. 2560


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 22 มิ.ย. 2560


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560


ขอเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - ศุกร์


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้พิการ วันที่ 24 ก.พ. 2560


พิธเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสันกลาง ประจำปี 2560 วันที่ 19 ก.พ. 2560


โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2560


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560


โครงการจุดเทียนถวายความลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


โครงการสืบชะตาลำน้ำแม่คาว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพื่อเด็กไทยจากมหาวิทยาลัยพายัพ


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลางเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมอบรมทำอาหารว่าง (เบเกอรี่) วันที่ 13 ก.ย. 2


โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการตำบลสันกลาง เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสู่การปฏิบัติตามมาตรา 35 กิจกรรมการอบรมประดิษฐ์ไม้กวาด วันที่ 1 ก.ย. 2559


โครงการศิลปะการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 22 และ 26 กรกฎาคม 2559


โครงการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


โครงการคุณธรรมนำชีวิต ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559


โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2559


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559


โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ


ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง


โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองและเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.


ยกลูกเหล็กม่วนงันสรรเล้า


ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง


คลื่นลูกใหม่สันกลาง FC
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่