นายชาคริต ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค


นายเจษฎา สุภารัตน์
วิศวกรโยธา


นายช่างโยธา
(ระดับ ปง/ชง)


นายรัฐศรัณย์ พาทีเพราะ
นายช่างไฟฟ้า


นางสาวอรพรรณ ตันอุด
คนงานทั่วไป


นายพิทักษ์พงษ์ ยาประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวันชนะ ไชยยะมัง
คนงานทั่วไป


นางสาวสุภาพรรณ อินวงค์
คนงานทั่วไป

นายณฤทธิ์ ดีเมา
คนงานทั่วไป


นายสุรชัย งำเมือง
คนงานทั่วไป


นายสนธยา หาบุญ
คนงานทั่วไป


นายอดิพงษ์ ปัญญาดิบ
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ไชยวรรณ์
คนงานทั่วไป


นายสุรพล โปธิเป็ง
คนงานทั่วไป


นายทองคำ ทิแปง
คนงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่