สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัดเทศบาล
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

นายสมยศ จันทวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
     
งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค


นายศิริชัย สิทธิมงคล
วิศวกรโยธา


นายสุวัฒน์ ปาละมี
นายช่างโยธา


นายรัฐศรัณย์ พาทีเพราะ
นายช่างไฟฟ้า


นางสาวอรพรรณ ตันอุด
คนงานทั่วไป


นายพิทักษ์พงษ์ ยาประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวันชนะ ไชยยะมัง
คนงานทั่วไป


นางสาวสุภาพรรณ อินวงค์
คนงานทั่วไป
 
นายณฤทธิ์ ดีเมา
คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป


นายสนธยา หาบุญ
คนงานทั่วไป


นายอดิพงษ์ ปัญญาดิบ
คนงานทั่วไป


นายเสกสรร ไชยวรรณ์
คนงานทั่วไป


นายสุรพล โปธิเป็ง
คนงานทั่วไป


นายทองคำ ทิแปง
คนงานทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th