• แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล 06 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 06 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันกลาง 06 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• แบบคำขอทั่วไป เรื่อง ขอเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำเดือน...............(กรณีรับเงินสด แต่ไม่ได้มารับตามกำหนด) 12 ก.ค. 2560 คลิกอ่าน
• หนังสือรับรองสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• บันทึกประวัติสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ทะเบียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ใบสมัครประกวดประดิฐษ์กระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม) 11 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ใบสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง 11 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ 11 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย 25 ก.ย. 2558

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่