สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล
แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันกลาง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบคำขอทั่วไป เรื่อง ขอเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำเดือน...............(กรณีรับเงินสด แต่ไม่ได้มารับตามกำหนด)
หนังสือรับรองสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
บันทึกประวัติสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ทะเบียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง
ใบสมัครประกวดประดิฐษ์กระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม)
ใบสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
กองคลัง
แบบคำร้องขอยกเลิกภาษีป้าย
คำขอทะเบียนพาณิชย์ (ท.พ.1)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
กองช่าง
กองสาธารณสุข
คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th