EGP เทศบาลตำบลสันกลาง
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้างเฉลี่ย 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 3 หมู่ 6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง โดยการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบเลขที่ อ.6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
ซื้อวัสดุจราจร รายการ กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตพร้อมประกับ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ ขนาด 195R14C จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 2755 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 24 Feb 2023
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 21 Feb 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 6 บริเวณแยกท้ายซอย หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สถานที่ดำเนินการ ตั้งแต่ท่อระบายน้ำเดิมเชื่อมกับท่อลอดถนนในซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 24.75 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ท้ายซอยจุฬามณี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2023
จ้างออกแบบออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2022
ออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 3 โครงการ 15 Nov 2022
ซื้อซื้อสายส่งไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2022
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ(ตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)เพื่อใช้ในการแก้ไขระบบประปาภายในสวนสาธารณะโหล่งฮิมคาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ช่อดอกไม้สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ชนิดกล้องมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21.4 ล้านพิกเซล (รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่สอร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Sep 2022
จ้างดูแลเว็บไซต์ ชื่อ www.sanklangcm.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย แบบมีคันชักพร้อมล้อลาก จำนวน 2 เครื่อง(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะพับ ขนาด 60x180x75 เซนติเมตร จำนวน 42 ตัว(รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะและราคากลางแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน(เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 02 Sep 2022
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 02 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Aug 2022
จ้างออกแบบออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
ออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 5 โครงการ 04 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Aug 2022
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมระบบ หมายเลขครุภัณฑ์ 490/63/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 102/1 ถึงหน้าป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 7(ข้างวัดสันกลางใต้)หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 102/1 ถึงหน้าป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 7(ข้างวัดสันกลางใต้)หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 102/1 ถึงหน้าป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 7(ข้างวัดสันกลางใต้)หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 7(ข้างวัดสันกลางใต้)หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 30 Jun 2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 102/1 ถึงหน้าป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 30 Jun 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 20 Jun 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.26/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอยจิตรคำ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.21/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Feb 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ความยาว 121.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2022
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 - 0.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 12 หน้าบ้านนางไพฑูรย์ สานเมือง หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่บ้านธารทิพย์ หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่บ้านธารทิพย์ แบบเลขที่ ช.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 17 Jan 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาว 177.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อสถานที่ดำเนินการ ซอยจิตรคำ1/2 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2022
จ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้จำนวน 1 งาน(15จุด) ภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสันกลาง รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 16 Dec 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 13 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ข้างโรงเรียนสอนดนตรี) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองกลางแม่กวง วัดสันกลางเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองกลางแม่กวงต่อจากหอพักนางชุติกาญจน์ ฐานุตราพงศ์ ถึงบ้านร้อยตรีสมัย วงค์ทิพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 03 Nov 2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 27 Oct 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการทำเตียงนอน ของพนักงานดับเพลิงและคนงานทั่วไป ในการปฏิบัติงานอยู่เวรนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 12 Oct 2021
จ้างจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 รายการ(ตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้กู้ชีพก หมายเลขทะเบียน ขข 9916 เชียงใหม่ ครุภัณฑ์เลขที่ 001/53/0005 จำนวน 1 คัน(รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะจากกองสาธารสุขแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 23 Aug 2021
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง 18 Aug 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตOverlay ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.1/2564 โดยวิธีคัดเลือก 21 Jul 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 5 (แยกด้านขวา) หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จำนวน 7 จุด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ 1,2,3,4,5และหมู่ 7 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่(ตามจุดสถานที่กำหนดตามขอบเขตงานจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 5 (แยกด้านขวา) หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18 Jun 2021
ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตOverlay ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.1/2564 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง ซอย1 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.26/2563 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2(ด้านซ้าย) หมู่ 6 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.27/2563 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.4/2564 18 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 1.ปั๊มแช่ดูดโคลนแบบใบตัดมีลูกลอย มอเตอร์ขนาด 1,300 วัตต์ จำนวน 2 ตัว 2.ปั๊มแช่ดูดโคลนแบบใบตัดมีลูกลอย มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021