EGP เทศบาลตำบลสันกลาง
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง 12 Oct 2021
จ้างจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 รายการ(ตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้กู้ชีพก หมายเลขทะเบียน ขข 9916 เชียงใหม่ ครุภัณฑ์เลขที่ 001/53/0005 จำนวน 1 คัน(รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะจากกองสาธารสุขแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 23 Aug 2021
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง 18 Aug 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตOverlay ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.1/2564 โดยวิธีคัดเลือก 21 Jul 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 5 (แยกด้านขวา) หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จำนวน 7 จุด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ 1,2,3,4,5และหมู่ 7 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่(ตามจุดสถานที่กำหนดตามขอบเขตงานจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 5 (แยกด้านขวา) หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18 Jun 2021
ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตOverlay ความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.1/2564 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง ซอย1 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.26/2563 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2(ด้านซ้าย) หมู่ 6 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.27/2563 18 Jun 2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๒ หมู่ ๒ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.4/2564 18 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 1.ปั๊มแช่ดูดโคลนแบบใบตัดมีลูกลอย มอเตอร์ขนาด 1,300 วัตต์ จำนวน 2 ตัว 2.ปั๊มแช่ดูดโคลนแบบใบตัดมีลูกลอย มอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021