หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 13 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 02 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พี้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 รายการ(ตามเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้กู้ชีพก หมายเลขทะเบียน ขข 9916 เชียงใหม่ ครุภัณฑ์เลขที่ 001/53/0005 จำนวน 1 คัน(รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Aug 2021
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะจากกองสาธารสุขแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Aug 2021
โครงการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล คณะบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านข้อมูล 23 Aug 2021