หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างออกแบบออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Nov 2022
ออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 3 โครงการ อ่านข้อมูล 15 Nov 2022
ซื้อซื้อสายส่งไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Nov 2022
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Oct 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ(ตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)เพื่อใช้ในการแก้ไขระบบประปาภายในสวนสาธารณะโหล่งฮิมคาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Oct 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 26 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ช่อดอกไม้สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ชนิดกล้องมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21.4 ล้านพิกเซล (รายละเอียดตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Sep 2022