[1.] การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2558 นี้ ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่เท่าไหร่ 15 พ.ย. 2558
ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 หรือเป็นผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนเข้ามาใหม่ และต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการจากหน่วยงานของร

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่