ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง


 
อ่านเพิ่มเติม..
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ...   อ่านไฟล์แนบ
27 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
ด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง จะดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 และภาษีป้ายประจำ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้า...   อ่านไฟล์แนบ
26 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการงานเลือกตั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการงานเลือกตั้ง 1. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการลง...   
24 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1. ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข...   
12 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลางและนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียง...   อ่านไฟล์แนบ
12 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ...   อ่านไฟล์แนบ
03 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาก...   อ่านไฟล์แนบ
03 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
สรุปสาระสำคัญ ของระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
สรุปสาระสำคัญ ของระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 *** ตามเอกสารแนบท้าย ***...   อ่านไฟล์แนบ
03 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด่าวในพื้นที่ได้รับทราบ ตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย
ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด่าวในพื้นที่ได้รับทราบ ตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย...   อ่านไฟล์แนบ
21 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันกลาง ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2 จึงขอประชาสัมพัน...   
20 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และการค้นหาใต้น้ำ ทีมประดาน้ำภาค ๕ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563
 

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนสัตว์้เชียงใหม่
 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการเทศบาลตำบลสันกลาง
 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เ 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศ ประกวดก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 19.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตา 18 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ ม.1 17 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2564 ของเทศบาลตำบลสันกลาง 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 09 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

 
ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท. อ่านเพิ่มเติม..

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

วันเดียวเที่ยวสันกลาง (แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว)
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
29
ผู้ชมเมื่อวาน
46
ผู้ชมเดือนนี้
1,806
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,738
ผู้ชมปีนี้
8,302
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
5,599
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th