อ่านเพิ่มเติม..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ...   อ่านไฟล์แนบ
24 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ...   อ่านไฟล์แนบ
20 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...   อ่านไฟล์แนบ
10 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางเรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางเรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...   อ่านไฟล์แนบ
24 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)...   อ่านไฟล์แนบ
15 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ..
วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท
วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท แบบทดสอบสิทธิ์ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่ ตามนี้เลยครับ https://csg.dcy.go.th/th/eli...   
02 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ..
การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 เพื่อป้องก...   อ่านไฟล์แนบ
01 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ..
การคัดเลือกลูกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...   อ่านไฟล์แนบ
22 เม.ย. 2563 อ่านต่อ..
การซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นเงินอุดหน...   
22 เม.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมขยะ รวมถึงค่าภาษีท้องถิ่นต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น กองคล...   อ่านไฟล์แนบ
01 เม.ย. 2563 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563
 

โครงการจัดดอกไม้พลาสติก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาลำน้ำแม่น้ำคาว 2563
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 26 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่บ้านสันติหมู่3 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้าในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม 500 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

 
ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท. อ่านเพิ่มเติม..

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

กาดต่อนยอน หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
16
ผู้ชมเมื่อวาน
12
ผู้ชมเดือนนี้
94
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
527
ผู้ชมปีนี้
3,974
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
5,599
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่