ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง


 
อ่านเพิ่มเติม..
ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด่าวในพื้นที่ได้รับทราบ ตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย
ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด่าวในพื้นที่ได้รับทราบ ตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย...   อ่านไฟล์แนบ
21 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันกลาง ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2 จึงขอประชาสัมพัน...   
20 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เทศบาลตำบลสันกลาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 ...   อ่านไฟล์แนบ
16 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง เรือง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง เรือง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ** ตามที่ไฟล์แนบมา ***...   อ่านไฟล์แนบ
08 ต.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ *** ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย *** ...   อ่านไฟล์แนบ
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง อยู่ระหว่างการดำเนินกา...   อ่านไฟล์แนบ
28 ส.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เนื่องด้วยมีผู้มาสมัครไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร และผู้ที่มาสมัครแล้วมีหลักฐานการสมัครไม่ครบตามเงื่อนไขตามประกาศเทศบาลตำ...   อ่านไฟล์แนบ
20 ส.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ...   อ่านไฟล์แนบ
24 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ...   อ่านไฟล์แนบ
20 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...   อ่านไฟล์แนบ
10 ก.ค. 2563 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนสัตว์้เชียงใหม่
 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการเทศบาลตำบลสันกลาง
 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563
 

โครงการจัดดอกไม้พลาสติก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2564 ของเทศบาลตำบลสันกลาง 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 09 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 26 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

 
ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท. อ่านเพิ่มเติม..

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

วันเดียวเที่ยวสันกลาง (แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว)
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
5
ผู้ชมเมื่อวาน
60
ผู้ชมเดือนนี้
1,685
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,685
ผู้ชมปีนี้
6,443
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
5,599
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklang.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklang.go.th