เทศบาลตำบลสันกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นเทศบาลตำบลสันกลาง (ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

. ๑ขนาดและที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสันกลาง ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตำบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ประมาณ ๑๒กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๒๒กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทราย มีลำเหมืองเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีมีแม่น้ำกวงเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด และตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลท่าศาลาและตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี มีแม่น้ำคาวเป็นแนวแบ่งเขต

  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสันกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้ำทะเล๒๙๓เมตรลาดเอียงมาทางทิศใต้มีแม่น้ำกวงและแม่น้ำคาวไหลผ่านทั้งสองข้างทาง พื้นที่ตำบลสันกลางมีพื้นที่โดยประมาณทั้งตำบล ๕ , ๔๙๕ไร่ หรือ ๘. ๘ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัย ๓, ๘๒๐ไร่ พื้นที่เกษตร ๘๖๔ไร่ พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันตามแนวถนนในหมู่บ้าน เป็นชุมชนใหญ่ เป็นเขตเทศบาลตำบล มีเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน ๓สาย

สายที่ ๑

หมายเลข ๑๐๐๖

ผ่านกลางตำบล คือ สายเชียงใหม่ – สันกำแพง

สายที่ ๒

หมายเลข ๑๓๑๗

ผ่านดอนจั่น – ออนหลวย

สายที่ ๓

หมายเลข ๑๐๑๙

เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ผ่านทางทิศใต้ ผ่านตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทราย ผ่านหมู่ ๑และ ๒ตำบลสันกลาง

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน

อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๘ – ๔๑องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว

อุณหภูมิต่ำสุด ๗ – ๙องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๐องศาเซลเซียส

ฤดูฝน

อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๓องศาเซลเซียส

๑.๔ การปกครอง

ตำบลสันกลางแบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑บ้านมอญเหนือ หมู่ที่ ๒บ้านมอญใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๔บ้านสันกลางเหนือหมู่ที่ ๕ บ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านริมกวง

๑.๕ ประวัติชุมชน

จากตำนานและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวตำบลสันกลาง แต่เดิมเป็นชาวไทยเขิน ซึ่งอพยพมาจากหลายถิ่นฐาน เช่น จากแคว้นสิบสองปันนา และจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า โดยอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น ในอำเภอดอยสะเก็ด ที่หมู่บ้านป่าป้อง ส่วนที่อำเภอสันกำแพงจะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย และที่ตำบลสันกลาง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันว่ามีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดียวกัน เช่น สำเนียง ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ชาวไทยเขินที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลสันกลางในตอนแรก ตั้งถิ่นฐานที่บ้านมอญ ซึ่งในสมัยก่อนเล่ากันว่า ในถิ่นนั้นมีต้นไม้ชื่อว่าไม้มอนหรือไม้หม่อน จากข้อสันนิษฐานจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเล่าว่า น่าจะมาจากคำว่า หม่อน ที่ใช้เลี้ยงไหม ต่อมามีการสะกดชื่อ มอน เป็น มอญ แต่ไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการเปลี่ยนตัวสะกด ดังนั้น คำว่าบ้านมอญ จึงไม่ได้หมายถึงชนชาวมอญแต่อย่างใด ต่อมามีการขยายพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นบ้านมอญเหนือและบ้านมอญใต้ ซึ่งในปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๑และหมู่ที่ ๒ และเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้น จึงขยายอาณาเขตไปทางทิศใต้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีการตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่ คือ หมู่บ้านศรีบัวเงิน ต่อมาหมู่บ้านศรีบัวเงินได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้าน ในการประกอบกิจพิธีตามประเพณีต่างๆ และบ้านศรีบัวเงินตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของชุมชน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสันกลาง และได้แยกหมู่บ้านออกไป อีก ๔หมู่บ้าน คือ บ้านสันกลางเหนือ ๒หมู่บ้าน ปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๓และหมู่ที่๔ และบ้านสันกลางใต้อีก ๒หมู่บ้าน ปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๖ ส่วนบ้านหมู่ที่ ๗ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านมอญ หมู่ที่ ๒ต่อมามีการแยกหมู่บ้านออกไปอีก ๑หมู่บ้าน เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่กวงจึงตั้งชื่อว่า บ้านริมกวง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นต้นมา


ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่