สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัดเทศบาล
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลสันกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นเทศบาลตำบลสันกลาง (ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

. ๑ขนาดและที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสันกลาง ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตำบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ประมาณ ๑๒กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๒๒กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทราย มีลำเหมืองเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีมีแม่น้ำกวงเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด และตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลท่าศาลาและตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี มีแม่น้ำคาวเป็นแนวแบ่งเขต

  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสันกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความสูงจากระดับน้ำทะเล๒๙๓เมตรลาดเอียงมาทางทิศใต้มีแม่น้ำกวงและแม่น้ำคาวไหลผ่านทั้งสองข้างทาง พื้นที่ตำบลสันกลางมีพื้นที่โดยประมาณทั้งตำบล ๕ , ๔๙๕ไร่ หรือ ๘. ๘ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัย ๓, ๘๒๐ไร่ พื้นที่เกษตร ๘๖๔ไร่ พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันตามแนวถนนในหมู่บ้าน เป็นชุมชนใหญ่ เป็นเขตเทศบาลตำบล มีเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดิน ๓สาย

สายที่ ๑

หมายเลข ๑๐๐๖

ผ่านกลางตำบล คือ สายเชียงใหม่ – สันกำแพง

สายที่ ๒

หมายเลข ๑๓๑๗

ผ่านดอนจั่น – ออนหลวย

สายที่ ๓

หมายเลข ๑๐๑๙

เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ผ่านทางทิศใต้ ผ่านตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทราย ผ่านหมู่ ๑และ ๒ตำบลสันกลาง

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน

อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๘ – ๔๑องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว

อุณหภูมิต่ำสุด ๗ – ๙องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๐องศาเซลเซียส

ฤดูฝน

อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๓องศาเซลเซียส

๑.๔ การปกครอง

ตำบลสันกลางแบ่งเขตปกครอง ออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑บ้านมอญเหนือ หมู่ที่ ๒บ้านมอญใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๔บ้านสันกลางเหนือหมู่ที่ ๕ บ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ ๖ บ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านริมกวง

๑.๕ ประวัติชุมชน

จากตำนานและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวตำบลสันกลาง แต่เดิมเป็นชาวไทยเขิน ซึ่งอพยพมาจากหลายถิ่นฐาน เช่น จากแคว้นสิบสองปันนา และจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า โดยอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น ในอำเภอดอยสะเก็ด ที่หมู่บ้านป่าป้อง ส่วนที่อำเภอสันกำแพงจะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย และที่ตำบลสันกลาง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันว่ามีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดียวกัน เช่น สำเนียง ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ชาวไทยเขินที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลสันกลางในตอนแรก ตั้งถิ่นฐานที่บ้านมอญ ซึ่งในสมัยก่อนเล่ากันว่า ในถิ่นนั้นมีต้นไม้ชื่อว่าไม้มอนหรือไม้หม่อน จากข้อสันนิษฐานจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเล่าว่า น่าจะมาจากคำว่า หม่อน ที่ใช้เลี้ยงไหม ต่อมามีการสะกดชื่อ มอน เป็น มอญ แต่ไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการเปลี่ยนตัวสะกด ดังนั้น คำว่าบ้านมอญ จึงไม่ได้หมายถึงชนชาวมอญแต่อย่างใด ต่อมามีการขยายพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นบ้านมอญเหนือและบ้านมอญใต้ ซึ่งในปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๑และหมู่ที่ ๒ และเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้น จึงขยายอาณาเขตไปทางทิศใต้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีการตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่ คือ หมู่บ้านศรีบัวเงิน ต่อมาหมู่บ้านศรีบัวเงินได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้าน ในการประกอบกิจพิธีตามประเพณีต่างๆ และบ้านศรีบัวเงินตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของชุมชน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสันกลาง และได้แยกหมู่บ้านออกไป อีก ๔หมู่บ้าน คือ บ้านสันกลางเหนือ ๒หมู่บ้าน ปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๓และหมู่ที่๔ และบ้านสันกลางใต้อีก ๒หมู่บ้าน ปัจจุบันคือ หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๖ ส่วนบ้านหมู่ที่ ๗ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านมอญ หมู่ที่ ๒ต่อมามีการแยกหมู่บ้านออกไปอีก ๑หมู่บ้าน เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่กวงจึงตั้งชื่อว่า บ้านริมกวง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นต้นมา


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th