นางนงลักษณ์ วีระศรี
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสันกลาง


นางสาวปาริชาติ ไชยชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวรสสุคนธ์ เทือกคำซาว
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวชไมพร โกมลเพ็ชร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายธนายุต ถาคำติ๊บ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางกัญญา ขัดสาร
นักวิชาการคลัง
 

นางสาวจันจิรา ชำเรือง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวพรพรรณ สิงห์ทร
คนงานทั่วไป
         
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่