นางนงลักษณ์ วีระศรี
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสันกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวปาริชาติ ไชยชมภู
นักวิชาการเงิน และบัญชี

นางกัญญา ขัดสาร
นักวิชาการคลัง

นักวิชาการพัสดุ
(ระดับ ปก/ชก)

นายปิยพงศ์ โพนเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชไมพร โกมลเพ็ชร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ระดับ ปง/ชง)


นางสาวจันจิรา ชำเรือง
คนงานทั่วไป


นางสาวพอหทัย ชัยยศ
คนงานทั่วไป
 


นางสาวพรพรรณ สิงห์ทร
คนงานทั่วไป


นายวชิรวิชญ์ อินวงค์
คนงานทั่วไป


นางสาวอภิญญา ปาลี
คนงานทั่วไป


นางสาวสุพิชญา บุญมากทรัพย์
คนงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่