Knowledge Management

กฎหมาย
• กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2550  
• กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555  
• แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน  
• ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2515 (มีสถานะเทียบเท่า พระราชบัญญัติ)  
• พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546  
• พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2524  
• พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529  
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
• พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2522   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2499  
• พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
• พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2508  
• พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516  
• พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
• พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2510   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2485   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2475   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2475   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2535   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   (คลิกอ่าน)
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2536  
• หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระเบียบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   (คลิกอ่าน)
• แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7)   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496   (คลิกอ่าน)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยง่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   (คลิกอ่าน)

คู่มือการปฏิบัติงาน
• คำอธิบายแบบประเมินฯ   (คลิกอ่าน)
• คู่มือ คำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   (คลิกอ่าน)
• คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest)   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง   (คลิกอ่าน)
• คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังช   (คลิกอ่าน)
• คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (คลิกอ่าน)
• ตัวอย่างแบบประเมินฯ   (คลิกอ่าน)
• ตัวอย่างประกาศและวิธีการประเมิน   (คลิกอ่าน)
• แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1 และ ทส.2)   (คลิกอ่าน)
• แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง (หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิ   (คลิกอ่าน)
• บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และประสานภายใน   (คลิกอ่าน)
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   (คลิกอ่าน)
• ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น   (คลิกอ่าน)

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่