คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้

คำสั่ง
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 365/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประ 25 ก.ย. 2558 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 63/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 01 มี.ค. 2559 คลิกอ่าน
• คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง ที่ 273/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกำหนดสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่ 11 ส.ค. 2559 คลิกอ่าน

ประกาศ
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 29 มี.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 10 พ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 22 ก.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสันกลาง 02 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือประจำตำบลสันกลาง 13 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การประกาศจัดลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เทศบาลตำบลสันกลาง 16 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2559 02 ม.ค. 2559 คลิกอ่าน
• บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 09 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง (เอกสารแนบ 2) 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง (เอกสารแนบ 1) 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสันกลาง 24 พ.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานเสริมสร้าพฤติกรรมการอ่านประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 04 ส.ค. 2560 คลิกอ่าน
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 29 ส.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใ 02 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 1) 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 2) 16 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 01 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ม.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 13 ก.พ. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 05 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 30 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง 30 มี.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 18 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การปรับปรุงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในการจัด ตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และอำนาจหน้าที่ของส 18 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอคัดลอกหรือ 31 ต.ค. 2561
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการสำนักปลัด 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองคลัง 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการกองช่าง 23 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน

กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 04 ธ.ค. 2557 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 02 ธ.ค. 2558 คลิกอ่าน
• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 22 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่