คู่มือประชนชน

สำนักปลัด
• การขอจดทะเบียนแก้ไขชื่อหรือที่ตั้งของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ คลิกดูไฟล์
• การขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์
• การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
• การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การขอเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์ โดยที่ประชุมลงมติให้เลิก คลิกดูไฟล์
• การขออนุญาตให้ตั้งหอพัก คลิกดูไฟล์
• การขออนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพัก คลิกดูไฟล์
• การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพัก คลิกดูไฟล์
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิกดูไฟล์
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
• การเลิกกิจการหอพัก คลิกดูไฟล์
• คำขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกดูไฟล์

กองคลัง
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแล คลิกดูไฟล์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า คลิกดูไฟล์
• การรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
• การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกดูไฟล์
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ขั้นตอนการชำระภาษี"
• รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ 2562 แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน คลิกดูไฟล์

กองช่าง
• แบบ ข.1ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1) คลิกดูไฟล์
• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป คลิกดูไฟล์
• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิกดูไฟล์
• การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร คลิกดูไฟล์
• การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ คลิกดูไฟล์
• การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง คลิกดูไฟล์
• เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 คลิกดูไฟล์
• เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 คลิกดูไฟล์

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่