ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "ติ้วซ้ามากาด" จ่ายตลาดแบบ Slow Life กินช้าๆ เดินช้าๆ ซื้อขายช้าๆ อู้จาม่วนๆ

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2559

ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว (บ้านมอญ ซอย 11) ภายในงานมีร้านค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นบ้าน และภูมิปัญญาในประเพณียี่เป็ง มีการ Workshop งานฝีมือ และแฟชั่นโชว์ม.5 วัดสันกลางใต้


ม.4 วัดสันกลางเหนือ


ม.2 วัดสีมาราม


ม.1 วัดบ้านมอญข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่