งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง
• แผนอัตรากำลังปี 2560-2563 คลิกอ่าน
• แผนอัตรากำลังปี 2558-2560 คลิกอ่าน

แผนพัฒนาบุคลากร
• แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560-2563 คลิกอ่าน
• แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2564

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
• นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) คลิกอ่าน
• นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) คลิกอ่าน
• นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) คลิกอ่าน
• นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) คลิกอ่าน
• นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) คลิกอ่าน
• นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) คลิกอ่าน
• นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) คลิกอ่าน
• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกอ่าน
• นิติกร คลิกอ่าน
• นักวิชาการเงินและบัญชี คลิกอ่าน
• นักวิชาการคลัง คลิกอ่าน
• นักวิชาการจัดเก็บรายได้ คลิกอ่าน
• นักวิชาการพัสดุ คลิกอ่าน
• พยาบาลวิชาชีพ คลิกอ่าน
• วิศวกรโยธา คลิกอ่าน
• นักพัฒนาชุมชน คลิกอ่าน
• นักวิชาการศึกษา คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานธุรการ คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานพัสดุ คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คลิกอ่าน
• นายช่างโยธา คลิกอ่าน
• นายช่างไฟฟ้า คลิกอ่าน
• เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะหลัก
• คู่มือสมรรถนะหลัก คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
• คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน คลิกอ่าน

คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
• คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร คลิกอ่าน

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่