การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางเรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 24 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) 15 มิ.ย. 2563
วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท 02 มิ.ย. 2563
การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ 01 มิ.ย. 2563
การคัดเลือกลูกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 22 เม.ย. 2563
การซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 22 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ 01 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง 12 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 12 มี.ค. 2563
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 18 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง 27 ม.ค. 2563
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 27 ม.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รณรงค์งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า 27 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 22 พ.ย. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ 21 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 01 พ.ย. 2562
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ณ โหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 31 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 31 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ (กระทงเล็กประเภทสวยงาม) ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 31 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 05 ก.ย. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 3 01 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปี 2562 29 มี.ค. 2562
กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562 21 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 25 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง 12 ก.พ. 2562
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 17 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการขยะในชุมชน 14 ธ.ค. 2561
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 03 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม 23 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป 22 พ.ย. 2561
ประชาสะฃัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 22 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 13 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 06 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 06 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ (กระทงเล็กประเภทสวยงาม) โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 06 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง 01 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 01 พ.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ ๒) 01 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 01 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 30 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 26 ต.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปกฺบัติ ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่2) 06 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันหย 01 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 20 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 10 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือน 01 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2560 01 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป 23 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 23 ก.ค. 2561
เทศบาลตำบลสันกลางร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" 19 ก.ค. 2561
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 16 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 06 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 05 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" 04 ก.ค. 2561
เชิญชวนส่งแม่เข้าคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีแก่ชาติ" 20 มิ.ย. 2561
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม 19 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561 15 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์และแนวทางการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริห 11 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด พ.ศ.2561 11 มิ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 31 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งสายตรงได้ที่เทศบาลตำบลสันกลาง 25 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 23 พ.ค. 2561
ขอเชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสันกลาง ประจำปี 2561 16 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 08 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปกฺบัติ ประจำปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่1) 07 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 02 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูล กชช2ค. ประจำปี 2561 01 พ.ค. 2561
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) 19 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ การรายงานข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 18 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 04 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 04 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 30 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 29 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 23 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 07 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 05 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 02 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 13 ก.พ. 2561
การรณรงค์ให้ใช้ถังขยะเปียก 04 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ จุดบริการที่อ่านหนังสือของตำบลสันกลาง 25 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 12 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง 08 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 05 ม.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลหรือโรงทานและขอเรียนเชิญเข้าร่วมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 03 ม.ค. 2561
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (ประชาคมหมู่บ้าน) 03 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 27 ธ.ค. 2560
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตาม "โครงการจัดการขยะในชุมชน" 01 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ.2559-2563 01 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 15 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 08 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 01 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 20 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ต.ค. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560
แจ้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 03 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดการและสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันหย 02 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2561 02 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 29 ก.ย. 2560
ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ DTAC 23 ส.ค. 2560
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน กิจกรรมอบรมทำร้านกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็น 21 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 10 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ สายด่วนปรึกษาเอดส์ และท้องไม่พร้อม 10 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคหนังสือ 08 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 11 ก.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 มิ.ย. 2560
ขอเชิญชวน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง 27 มิ.ย. 2560
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล 27 มิ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 มิ.ย. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 21 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์และแนวทางการเข้าถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริห 21 มิ.ย. 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ DTAC 07 มิ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 06 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 02 พ.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 24 เม.ย. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 19 เม.ย. 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 30 มี.ค. 2560
ขอเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 16 มี.ค. 2560
รับสมัครนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 13 มี.ค. 2560
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 13 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเชิญชิม สนับสนุน เครื่องดื่มร้อน-เย็น จากโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 07 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 07 มี.ค. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 10 ก.พ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 08 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์ "60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" 03 ก.พ. 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 24 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 24 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21 ธ.ค. 2559
ผังการดำเนินงาน ตาม โครงการจัดการขยะในชุมชน 14 พ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02 พ.ย. 2559
รายงานผลประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการของบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 01 พ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 23 ส.ค. 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01 ก.ค. 2559
รายงานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุตำบลสันกลาง 20 มิ.ย. 2559
กำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 26 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 10 24 พ.ค. 2559
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการดูแลตนเองและเข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 13 พ.ค. 2559
กำหนดการออกประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 16 มี.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 01 มี.ค. 2559
ภัยพิบัติ เตรียมตัว รู้ รอด 2 10 ม.ค. 2559
เทศบาลตำบลสันกลางรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 05 ม.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 15 ธ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาล นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 26 พ.ย. 2558
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดร้องเพลง 19 พ.ย. 2558
ขอความร่วมมือหยุดรถให้คนพิการทางด้านสายตาเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 14 พ.ย. 2558
ขอเชิญประชาชนตำบลสันกลางที่มีความสนใจจะร่วมจำหน่ายสินค้า ในโครงการจัดงานลอยกระทง (ยี่เป็ง) ตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2558 12 พ.ย. 2558
งานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ตำบลสันกลาง ประจำปี ๒๕๕๘ 11 พ.ย. 2558
การประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหว 03 พ.ย. 2558
รับโอนย้ายนายช่างโยธา 2-4/5 21 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ช่องทางการบริการประชาชน 15 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปกิบัติงาน 15 ต.ค. 2558
กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 06 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 01 ต.ค. 2558
คำสั่งเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ 24 ก.ย. 2558
โครงการสืบชะตาลำน้ำแม่คาว 19 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งเทศบาล 11 ม.ค. 2556ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่