โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ


เทศบาลตำบลสันกลาง จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ขึ้นในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการแจ้งการมีทรัพย์สิน อาทิ โฉนดที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภาษีใหม่ข้างต้น ที่จะประกาศใช้เดือนมกราคม 2562 นี้ และชำระภาษีระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์วิธีการประเมินภาษี อัตราภาษี ข้อยกเว้นต่างๆ และตอบข้อสักถาม ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าข่ายเสียภาษีและการพัฒนาท้องถิ่นของเรา หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อลงชื่อเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่