การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


เทศบาลตำบลสันกลาง ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเลื่อนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีทราบ ขยายออกไปเป็นภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งผู้เสียภาษีต้องตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากผู้เสียภาษีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถขอแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน และเลื่อนการชำระภาษี ตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ขยายออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563
หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันกลาง ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-384934 ต่อ 14


ไฟล์แนบ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่