ประชาสัมพันธ์วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมขยะ รวมถึงค่าภาษีท้องถิ่นต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น กองคลัง เทศบาลตำบลสันกลาง ได้เพิ่มช่องทางในการชำระ นอกเหนือจากการชำระด้วยเงินสด ตามขั้นตอนในไฟล์ที่ได้แนบดังนี้ครับ

*** จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบครับ ***


ไฟล์แนบ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่