การซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับคำขอความช่วยเหลือของประชาชนผู้ประสบปัญหา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. การขอรับความช่วยเหลือให้พิจารณาโดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน
2.ระเบียบการช่วยเหลือ เป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกินสองพันบาทต่อครั้ง ต่อครอบครัว
3.สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ที่ www.chiangmai.m-society.go.th
หรือขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง ชั้น 2 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053 384934 ต่อ 23 หรือ 24 โดยยื่นแบบคำขอตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563


 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่