การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์


โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงออกประกาศ ดังนี้

1. ให้โภคภัณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
หมวดที่ 1. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค ได้แก่
- หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไม่รวมหน้ากากผ้า จำนวนเกิน 2,000 ชิ้นขึ้นไป
- แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 70% ขึ้นไป จำนวนเกิน 300 ลิตรขึ้นไป
- เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) จำนวนเกิน 10 เครื่องขึ้นไป

2. ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุน แจ้งปริมาณการครอบครองและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อนายอำเภอในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกประกาศ ตามแบบที่กำหนดไว้ทายประกาศฉบับนี้

3. ห้ามบุคคลตามข้อ 2 ยักย้ายโภคภัณฑ์จากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อขายโภคภัณฑ์ตามวิธีการปกติในทางการค้า

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์แนบ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่