วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท


วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท

แบบทดสอบสิทธิ์ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่ ตามนี้เลยครับ

https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test

เกณฑ์หลักๆ ของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
1.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค 2558 เป็นต้นไป
2.ได้รับเงินเยียว ย า 5000 แล้ว ก็มีสิทธิ์ได้ (เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูก)
3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นเงินที่รัฐบาลจ่าย โดย ลทบ.ไว้กับ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น (ส่วนเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่รับจากประกันสังคม ไม่เกี่ยวกันครับ)
*** สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้***
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
-มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
-อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
-มีสัญชาติไทย
-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
-อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี
(หมายเหตุ : มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

4.ผู้ที่ทำประกันสังคม มีเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว สามารถ ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ เพราะเป็นเงินคนละส่วนกัน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 5.

5.รายได้คนทั้งครอบครัว หารจำนวนคนในบ้าน (รวมเด็ก) ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี
** ผู้ที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรอยู่แล้ว จะได้รับเงินเยียวย า กลุ่มเปราะบาง เพิ่ม 1,000 อัตโนมัติ โดยไม่ต้อง.ลทบ. ใดๆ ครับ
** เงินเยียว ย า กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลจะให้ตั้งแต่เดือน พ.ค ถึง ก.ค โดยจะเริ่มจ่ายเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป

? เดือน มิ.ย. จ่าย 2,000 บาท (ย้อนหลังเดือน พ.ค.)
? เดือน ก.ค. จ่าย 1,000 บาท
? รวมเป็น 3,000 บาท

ทั้งนี้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

*** หากไม่ทราบว่าตัวเอง ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่านมั้ย ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้ครับ

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

(ไม่ได้เป็นการ ลทบ. รับเงินเยียว ย า เปราะบางแต่อย่างใด เพียงแค่เช็คว่า ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่านรึยัง) 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่