สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklang.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
ประกาศ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.
ประชาสัมพันธ์องค์กร


วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท


วิธีลงทะเบียนสำหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท

แบบทดสอบสิทธิ์ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่ ตามนี้เลยครับ

https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test

เกณฑ์หลักๆ ของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี
1.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค 2558 เป็นต้นไป
2.ได้รับเงินเยียว ย า 5000 แล้ว ก็มีสิทธิ์ได้ (เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูก)
3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นเงินที่รัฐบาลจ่าย โดย ลทบ.ไว้กับ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น (ส่วนเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่รับจากประกันสังคม ไม่เกี่ยวกันครับ)
*** สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้***
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
-มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
-อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
-มีสัญชาติไทย
-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
-อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี
(หมายเหตุ : มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

4.ผู้ที่ทำประกันสังคม มีเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว สามารถ ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ เพราะเป็นเงินคนละส่วนกัน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อ 5.

5.รายได้คนทั้งครอบครัว หารจำนวนคนในบ้าน (รวมเด็ก) ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี
** ผู้ที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรอยู่แล้ว จะได้รับเงินเยียวย า กลุ่มเปราะบาง เพิ่ม 1,000 อัตโนมัติ โดยไม่ต้อง.ลทบ. ใดๆ ครับ
** เงินเยียว ย า กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลจะให้ตั้งแต่เดือน พ.ค ถึง ก.ค โดยจะเริ่มจ่ายเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป

? เดือน มิ.ย. จ่าย 2,000 บาท (ย้อนหลังเดือน พ.ค.)
? เดือน ก.ค. จ่าย 1,000 บาท
? รวมเป็น 3,000 บาท

ทั้งนี้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

*** หากไม่ทราบว่าตัวเอง ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่านมั้ย ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้ครับ

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

(ไม่ได้เป็นการ ลทบ. รับเงินเยียว ย า เปราะบางแต่อย่างใด เพียงแค่เช็คว่า ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่านรึยัง) 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklang.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklang.go.th