นางสมหญิง รัตนสมัย
หัวหน้าสำปลัด เทศบาลตำบลสันกลาง


นางสาวนุชรี สายแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวมาลัย หน่อแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


นส.ศิริทรัพย์ สายอะโณ
นิติกร


นายเอกมล เนตรเจริญ
บุคลากร

นางกัญญาภัค วิปุละ
นักวิชาการศึกษา

นายโรมรัน วิปุละ
นักพัฒนาชุมชน

นายพจนเวทน์ ปัญญาดี
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายเสฎฐวิทย์ อินต๊ะแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางเพ็ญศรี อินวงค์
ผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางรัชนี พรมแพงดี
คนงานทั่วไป


นส.รมย์ชลี วงศ์ทิพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจักรพงษ์ สิทธิปัน
คนงานทั่วไป


นายมรุต วงศ์ทิพย์
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา


นายชนะยุทธ เอี่ยมละออง
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสวิง อนันต์
พนักงานดับเพลิง


นายนพดล แพงผม
พนักงานดับเพลิง


นายขจรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
พนักงานดับเพลิง
   
นางยุพิน คำขันแก้ว
แม่บ้าน

นายณรงค์ ดีเมา
นักการภารโรง
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่