สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
     โครงสร้างผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัดเทศบาล
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล

นางสมหญิง รัตนสมัย
หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกลาง


นายมงคล ติดนนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ


นายโรมรัน วิปุละ
นักพัฒนาชุมชน


นายเอกกมล เนตรเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
 

นางสาวมาลัย หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ


นางสาวศิริทรัพย์ สายอะโณ
นิติกร


สิบเอกพจนเวทน์ ปัญญาดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนิศากร วงษ์ใหญ่
เจ้าพนังการธุรการ
 
นางสาววรายุภัสร์ จันทร์เมืองวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

นายธนายุต ถาคำติ๊บ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวเพ็ญนภา เตชะดี
คนงานทั่วไป

นายภานุพงศ์ สิงห์แก้ว
คนงานทั่วไป

ครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับ ปก/ชก
 


นายไพศาล สิทธิปัน
คนงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ บุญตันดี
คนงานทั่วไป
 

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลพร รุ่งเรืองสกุลลี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวระพีพรรณ สิทธิ
คนงานทั่วไป

นายชนะยุทธ เอี่ยมละออง
คนงานทั่วไป
 
นายจักรพงษ์ สิทธิปัน
คนงานทั่วไป

นายธัญกุล ร้องหาญแก้ว
คนงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ ชัยวรรณ
คนงานทั่วไป

นายสุขเกษม อินสัน
คนงานทั่วไป
 
นางสาวอัญชนา ใจเนตร
ผู้ดูแลเด็ก
 


นายสวิง อนันต์
พนังงานดับเพลิง

นายกิติกร คงแก้ว
พนังงานดับเพลิง
     


นายเฉลิมชัย นันติ
พนังงานดับเพลิง
     


นางยุพิน คำขันแก้ว
แม่บ้าน
       
         


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th