นางสมหญิง รัตนสมัย
หัวหน้าสำปลัด เทศบาลตำบลสันกลาง


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวนุชรี สายแสน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ


นายโรมรัน วิปุละ
นักพัฒนาชุมชน


นายเอกกมล เนตรเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
 

นางสาวมาลัย หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ


นางสาวศิริทรัพย์ สายอะโณ
นิติกร


สิบเอกพจนเวทน์ ปัญญาดี
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนิศากร วงษ์ใหญ่
เจ้าพนังการธุรการ
 
นางสาววรายุภัสร์ จันทร์เมืองวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

นายธนายุต ถาคำติ๊บ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวเพ็ญนภา เตชะดี
คนงานทั่วไป

นายภานุพงศ์ สิงห์แก้ว
คนงานทั่วไป

ครูผู้ดูแลเด็ก
ระดับ ปก/ชก
 


นายไพศาล สิทธิปัน
คนงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ บุญตันดี
คนงานทั่วไป
 
นางพัชรี สมดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลพร รุ่งเรืองสกุลลี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวระพีพรรณ สิทธิ
คนงานทั่วไป

นายชนะยุทธ เอี่ยมละออง
คนงานทั่วไป
 
นายจักรพงษ์ สิทธิปัน
คนงานทั่วไป

นายธัญกุล ร้องหาญแก้ว
คนงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ ชัยวรรณ
คนงานทั่วไป

นายสุขเกษม อินสัน
คนงานทั่วไป
 
นางสาวทิพย์อักษร สุวรรณลักษณ์
คนงานทั่วไป
 


นายสวิง อนันต์
พนังงานดับเพลิง

นายกิติกร คงแก้ว
พนังงานดับเพลิง
     


นายเฉลิมชัย นันติ
พนังงานดับเพลิง
     


นางยุพิน คำขันแก้ว
แม่บ้าน
       
         

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่