นายประเสร็จ เงินท๊อก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววรินทรพร ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพ


นางสาวนิศากร วงศ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววรัญญา สมมนุษย์
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพนางสาวเนตรนภา เชื้อคำลือ
คนงานทั่วไป


นางสาวชญาภา ศิริปัญญารักษ์
คนงานทั่วไป


นายไพศาล สิทธิปัน
คนงานทั่วไป

นายกิตติพงษ์ บุญตันดี
คนงานทั่วไป

นายมนัส พริกเล็ก
คนงานทั่วไป

นายมนัส วงศ์ทิพย์
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธนโชติ คุณยศยิ่ง
คนงานประจำรถขยะ

นายวันมีชัย ก๋องป้อ
คนงานประจำรถขยะ

นายวิทยา แก่นกลางเมือง
คนงานประจำรถขยะ

นายวราวิชญ์ ละปะทา
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

นายถนัดกิจ วันณิภากรณ์
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

นายกิตติศักดิ์ ชุ่มทวี
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

นายมงคลชัย ไชยสิทธิ์
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

นายณัฐพล ชัยเสน
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

นายทรงพล ส้มหวาน
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่