นายประเสริฐ เงินท๊อก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเสฎฐวิทย์ อินต๊ะแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป  


นายวีระพรรณ คุ้มม่วง
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาววรินทรพร ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพนายมนัส วงศ์ทิพย์
คนงานทั่วไป


นายธนโชติ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นายวราวิชญ์ ละปะทา
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)


นายโกวิท นิลาวรรณ์
คนงานทั่วไป


นายธวัช คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป


นายถนัดกิจ วันณิภากรณ์
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)


นางสาวเยาวดี คำเป็ง
คนงานทั่วไป


นายณรงค์ ดีเมา
คนงานทั่วไป


นายกิตติศักดิ์ ชุ่มทวี
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)
   

นายภาณุเดช กุณาจันทร์
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่