• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 26 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่บ้านสันติหมู่3 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้าในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม 500 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคารถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม ๕๐๐ ลิตร 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้าเหมาจัดเก็บขยะ 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศจัดจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2563 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดกล้องCCTV ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง 12 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.50 เมตร 12 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว) 03 พ.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 2 30 เม.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่6-8) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่4-5) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่1-3) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน จำนวน 1 คัน 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้า รพสต ถึงบ้านนายดิเรก รินคำ 02 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ปากซอย 10 ถึงบ้านนางฟองเฆม พุฒิดี 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถเข็นเตียงพยาบาล 06 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรศักดิ์ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประมาณการราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 (ฺBOQ) 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• แบบรูปรายการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ ร 13/2561 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศ 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 4) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• แบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านธารทิพย์) แบบเลขที่ ถ 19/2561 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ประกาศอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
• รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์รถเข็นเตียงพยาบาลในรถกู้ชีพฉุกเฉิน (Ambulance Stretcher) 27 มิ.ย. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองข้างบ้านนางอำพร 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักทิศตะวันออก (ตั้งแต่ซอย 7 ถ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองบริเวณปากซอย 19 - ปากซอยหมู่บ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ 3 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ปากซอย 2 เรือนแพถึงสามแยกร้านเช่าไม้แ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
• รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 09 มิ.ย. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน 2560 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูล 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 และปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ หมู่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านมอญ หมู่ที่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ (ชนิดเตาถ่านเตาเดียว) สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ชนิดเตาถ่านเตาเดี่ยว สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 20 ต.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อเหลี่ยม คสล. , วางท่อประปา, พนังกันดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและก่อสร้างรั้ว รวมจำนวน 15 โครงการ 17 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 33 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลสันกลาง 11 ม.ค. 2559 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร จำนวน 1 แห่ง 18 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) สถานที่ดำเนินการ ปากซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านสันกลางใต้ ถึงทางเข้าหมู่บ้านสิรินโฮม 1 หมู่ 5 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1,2,3,5,6 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 13 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง) 21 ส.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน
• ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สายในตำบลสันกลาง สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่