ประจำปี 2558 (2558 - 2560)
  • ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
  • ข้อมูลบทที่1-6
  • บัญชีสรุปแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2558
ประจำปี 2559 (2559 - 2561)
  • บทที่ 1-4
  • ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล
  • บัญชีสรุป
  • ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ด้านที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • ด้านที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านที่ 5 พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • ด้านที่ 6 จัดระเบียบชุมชน
  • ด้านที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2559
  • ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปี 2560 (2560 - 2562)
  • บทที่ 1-4
  • บัญชี่โครงการพัฒนา
  • แนวทางการประเมินผล
  • รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560)
ประจำปี 2561 (2561 - 2563)
  • ส่วนที่ 1
  • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  • 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
  • 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
  • 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  • บัญชีครุภัณฑ์
  • บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • รายละเอียดยุทธศาสตร์
  • การติดตามและประเมินผล

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่