ประจำปี 2558 (2558 - 2560)
  • ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
  • ข้อมูลบทที่1-6
  • บัญชีสรุปแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2558
ประจำปี 2559 (2559 - 2561)
  • บทที่ 1-4
  • ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล
  • บัญชีสรุป
  • ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
  • ด้านที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ด้านที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • ด้านที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านที่ 5 พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • ด้านที่ 6 จัดระเบียบชุมชน
  • ด้านที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
  • รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี 2559
  • ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปี 2560 (2560 - 2562)
  • บทที่ 1-4
  • บัญชี่โครงการพัฒนา
  • แนวทางการประเมินผล
  • รายงานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560)
ประจำปี 2561 (2561 - 2563)
  • ส่วนที่ 1
  • บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  • 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
  • 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
  • 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  • 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
  • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  • บัญชีครุภัณฑ์
  • บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • รายละเอียดโครงการพัฒนา
  • รายละเอียดยุทธศาสตร์
  • การติดตามและประเมินผล
ประจำปี 2562 (2561 - 2565)
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 62

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่