ประจำปี 2558
  • รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
  • รายงานประมาณการรายรับ
  • รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
  • รายงานประมาณการรายจ่าย
  • งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
  • งบรายรับ-รายจ่ายตามเทษบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
  • งบเงินสะสม
  • งบทรัพย์สิน
  • งบรายรับ-รายจ่าย
  • งบรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • รายละเอียดเงินสะสม
ประจำปี 2559
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • งบรายรับ - รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • รายละเอียดเงินสะสม
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 10
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 16
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 16
  • หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 17
ประจำปี 2560
  • ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
  • ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
  • แสดงงบการเงิน2
  • แสดงงบการเงิน 3

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่