กิจกรรมการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.
กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชน รวมถึงข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้อวถิ่น ข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในการสร้างสังคมที่    ไฟล์แนบ
2.
ประกวดคำขวัญ (slogan) เพื่อรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลสันกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้    ไฟล์แนบ
3.
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะโดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มีการใช้ระเ    ไฟล์แนบ

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่