นายโกศล ทาใจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกลาง


นายอำพล นิลกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
เขต 1
นายอุดร คำนวล

นางสุภาพ มูลเอ้ย

นายอัครเดช อินตา

นางอัญชลี ณ ราช

นายดิเรก รินคำ
เขต 2

นายจงรักษ์ เป็งจันทร์

นายบุญเลิศ จาอ้าย

นางชุติกาญจน์ ฐานุตราพงศ์

นายเชื่อมชัย กองศรี

นายภูมินทร์ อุ่นศิริ

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่