VDO แนะนำ

เทศบาลสันกลาง

คนพิการต้นแบบ

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 3 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลสันกลาง

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย เทศบาลตำบลสันกลาง

[WETV]คุยข่าววีทีวี พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ณ ลาน “โหล่งฮิมคาว” เทศบาลตำบลสันกลาง

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2556

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง2

เกษตรยุคใหม่ปลูกพืชไร้ดิน สร้างรายได้ วันที่ 22 มี.ค. 2561

เกษตรกรต้นแบบปลูกพืชไร้ดินอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 2560

พลอย ภัทรากร พาเที่ยวเชียงใหม่ Lady go North ep1

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2559

ประชาสัมพันธ์การจ้างงานผู้สูงอายุ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่