โครงการเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันกลาง


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
โดยเทศบาลตำบลสันกลาง
ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันกลาง
และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่